Strach poráža viac ľudí, ako akákoľvek iná vec na svete. (R. W. Emerson)

Domov » Pedagogický zbor

Pedagogický zbor

Mgr. Peter ALBERT  |  nemecký jazyk, etická výchova, občianska náuka

Mgr. Silvia BARLOGOVÁ  |  anglický jazyk, biológia
materská dovolenka

RNDr. Dušan BOSÁK  |  matematika
zriaďovateľ a riaditeľ školy

Mgr. Mária Bosáková  |  matematika

Mgr. Eva DŽURINOVÁ
 |  chémia, biológia

PaedDr. Mgr. Andrea KOVÁČOVÁ KOLESÁROVÁ  |  anglický jazyk
triedna učiteľka triedy Sekunda

Mgr. Jana KOZÁKOVÁ  |  geografia, biológia, telesná výchova
triedna učiteľka triedy Tercia, vedúca PK prírodovedné predmety 

Mgr. Katarína KURČÁKOVÁ  |  slovenský jazyk a literatúra, občianska náuka, hudobná výchova,
triedna učiteľka triedy Kvinta    etická výchova

Mgr. Hana LAKTIČOVÁ
  |  slovenský jazyk a literatúra, dejepis, výchova umením, umenia a kultúra
vedúca PK humanitné predmety

Ing. Zuzana MADÁROVÁ, PhD.  |  občianska náuka
materská dovolenka                                    

Mgr. Ingrid MELICHOVÁ  |  anglický jazyk
triedna učiteľka triedy Sexta, vedúca PK cudzie jazyky

 RNDr. Miriam MELIŠOVÁ-ČUGOVÁ  |  matematika
zástupkyňa riaditeľa školy

Ing. Jaroslav PETROVSKÝ  |  informatika, programovanie

Mgr. Ivana PLIEŠOVSKÁ  |  ruský jazyk, dejepis
triedna učiteľka tried Septima a 3.G, koordinátorka prevencií

RNDr. Tibor RÉVAY  |  fyzika, technika, základy administratívy

Ing. Peter SAVČÁK  |  informatika, programovanie

PaedDr. Tatiana SOKOLSKÁ  |  matematika, geografia
triedna učiteľka triedy Príma, vedúca PK informatika, programovanie a matematika

Mgr. Peter SVIČIN  |  telesná výchova, etická výchova

Mgr. Eva ŠAFRANKOVÁ KONEČNÁ  |  slovenský jazyk a literatúra, občianska náuka
materská dovolenka             

Mgr. Ivana ŠMELKOVÁ  |  chémia
zástupkyňa riaditeľa školy, výchovná poradkyňa

Mgr. Jana URBÁNOVÁ  | matematika, informatika, výtvarná výchova

Mgr. Marta VOJTKOVÁ  | anglický jazyk, nemecký jazyk
triedna učiteľka triedy Kvarta

Externí vyučujúci

Ing. Miroslav Katrák, PhD. |  seminár z informatiky
Mgr. Gabriel REPASKÝ
|  náboženská výchova

 

 


PARTNERI