Sny nie sú to, čo vidíš, keď spíš. Sny sú to, čo ťa nenechá spať. (A. P. J. Abdul Kalam)

Domov » Pedagogický zbor

Pedagogický zbor

Mgr. Peter ALBERT  |  nemecký jazyk, občianska náuka
triedny učiteľ triedy Tercia

Mgr. Silvia BARLOGOVÁ  |  anglický jazyk, biológia
materská dovolenka

Mgr. Richard BĚlohlávek  |  anglický jazyk, informatika, geografia, základy administratívy

RNDr. Dušan BOSÁK  |  matematika
zriaďovateľ

Mgr. Mária Bosáková  |  matematika

Mgr. Júlia ČIERNA  |  matematika, fyzika, výtvarná výchova
triedna učiteľka triedy Kvinta

RNDr. Martina GÁBOROVÁ  |  biológia, chémia

PaedDr. Mgr. Andrea KOVÁČOVÁ KOLESÁROVÁ  |  anglický jazyk

Mgr. Jana KOZÁKOVÁ  |  geografia, biológia
triedna učiteľka triedy Kvarta, vedúca PK prírodovedné predmety

Mgr. Hana LAKTIČOVÁ  |  slovenský jazyk a literatúra, dejepis, umenia a kultúra
triedna učiteľka triedy Sekunda, vedúca PK humanitné predmety

Ing. Zuzana MADÁROVÁ, PhD.  |  občianska náuka
materská dovolenka

Mgr. Ingrid MELICHOVÁ  |  anglický jazyk
triedna učiteľka triedy Septima, vedúca PK cudzie jazyky

RNDr. Miriam MELIŠOVÁ-ČUGOVÁ  |  matematika
riaditeľka školy

Mgr. Katarína OLEJÁROVÁ  |  slovenský jazyk a literatúra, občianska náuka
triedna učiteľka triedy Kvinta

Ing. Jaroslav PETROVSKÝ  |  informatika, programovanie, fyzika

Mgr. Ivana PLIEŠOVSKÁ  |  ruský jazyk, dejepis, etická výchova, občianska náuka
triedna učiteľka tried Oktáva a 4.G, koordinátorka prevencií

Mgr. Stella RAKÚSOVÁ  |  ruský jazyk

Ing. Peter SAVČÁK  |  informatika, programovanie, matematika
triedny učiteľ triedy Príma

PaedDr. Tatiana SOKOLSKÁ  |  matematika, geografia
materská dovolenka

Mgr. Peter SVIČIN  |  telesná výchova, etická výchova

Mgr. Ivana ŠMELKOVÁ  |  chémia
zástupkyňa riaditeľa školy, výchovná poradkyňa

 

Externí vyučujúci

Mgr. Ľudmila JAKUBOVÁ |  hudobná výchova
Ing. Miroslav KATRÁK, PhD.
|  seminár z informatiky
Mgr. Jana SABOLOVÁ
|  fyzika
PaedDr. Elena ŠIMOVÁ
|  telesná výchova
Mgr. Gabriel REPASKÝ
|  náboženská výchova

 

 


PARTNERI