Najväššia chyba, ktorú môžete v živote urobiť, je stále mať strach, že nejakú urobíte. (Elbert Hubbard)

Milí študenti,

holiday-moodškolský rok 2016/17 sa skončil. Priniesol nám nové vedomosti, naučil nás nové zručnosti a dáva nám i Vám nádej pre našu – Vašu budúcu cestu životom. (viac…)

Výberové konanie

RNDr.Dušan Bosák, zriaďovateľ školy,

Dneperská 1, 040 12 Košice

vyhlasuje

podľa § 4 ods. 1 zákona č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Súkromného gymnázia, Dneperská 1, 040 12 Košice.

  (viac…)

Výsledky prijímacích skúšok na Súkromné gymnázium, zo dňa 09.05.2017

Zoznam úspešných žiakov:

(viac…)

Prijímačky 2017/18

Vážení rodičia, študenti, priaznivci nášho gymnázia, posledný termín pre doručenie Prihlášky na Súkromné gymnázium je  10. apríl 2017.

Prijímaciu skúšku konajú žiaci z predmetov: slovenský jazyk a literatúra a matematika, v rozsahu učebnej látky základnej školy. Skúšky budú mať písomnú formu. Na každý predmet je určený časový limit 60 minút.Žiak si prinesie: písacie a rysovacie potreby.

V prípade, že sa žiak pre osobitne závažné dôvody, najmä zdravotné, nemôže dostaviť  na prijímaciu skúšku, predloží jeho zákonný zástupca riaditeľovi školy žiadosť o povolenie vykonať skúšku v náhradnom termíne, doloženú potvrdením.

Žiadosť spolu s potvrdením je potrebné predložiť najneskôr v deň konania skúšky do 8.00 hod.

Výsledky prijímacích skúšok budú zverejnené na www.gymbosak.sk v deň konania prijímacej skúšky.

Termíny prijímačiek sú:

  • 9. máj 2017 (utorok) – prvý termín, prvé kolo
  • 11. máj 2017 (štvrtok) – druhý termín, prvé kolo
  • 20. jún 2017 (utorok) – druhé kolo prijímacích pohovorov

Už 8. ročník Valentínskeho plesu

24.februára 2017 zorganizovala Septima a 3.G pod vedením Mgr.Pliešovskej  Valentínsky ples. Bol to 8.ročník , tradične veľmi vydarený. Veľká vďaka patrí všetkým organizátorom tohto večera :)Fotky

A takto to celé dopadlo – DOD 2017

Tohtoročný DOD bol pestrý, voňavý a plný technológií

Fotky

Den otvorených dverí 21.02.2017

2017_DOD_fotka (viac…)

Môj vianočný príbeh – vyhodnotenie celoškolskej súťaže v písaní literárnych prác

hdimg47f8c7a5634cc0a37bf05f654c3fef

Cieľom súťaže bolo uvedomiť si výnimočnosť etického a emotívneho významu Vianoc, naučilť sa podeliť so svojimi zážitkami so spolužiakmi a precvičili si schopnosť zoštylizovať vlastný alebo fiktívny príbeh/ rozprávanie odohrávajúce sa počas Vianoc. (viac…)

Jakub Baláž sa prebojoval do KK GO

V okhdimgfc219d3d5845db8a908064a594643aresnom kole geografickej olympiády medzi veľkou konkurenciou a v spleti mimoriadne náročných úloh vybojoval 3.miesto a postup do krajského kola JAKUB BALÁŽ zo Sekundy. Srdečne blahoželáme.

 

fotky

Zimná časť celoslovenského seminára PIKOFYZ

Najlepší rhdimgee5f059fd596fbbd1a47ede6791522iešitelia celoslovenskej súťaže PIKOFYZ pozýva organizátor súťaže na zimné sústredenie ,  kde sa žiakom budú venovať matematici a fyzici. (viac…)


PARTNERI