Nesnaž sa byť lepší, ako ostatní. Iba skús byť lepší, ako si. (Wiliam Faulkner)

Domov » Nezaradené » Výberové konanie

Výberové konanie

RNDr.Dušan Bosák, zriaďovateľ školy,

Dneperská 1, 040 12 Košice

vyhlasuje

podľa § 4 ods. 1 zákona č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Súkromného gymnázia, Dneperská 1, 040 12 Košice.

 

Požadované predpoklady a kvalifikačné predpoklady podľa § 6 ods. 1 písm. a), b), c) a d) a § 34 ods. 2 písm. a), b) a c) zákona č.317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

 • kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky v zmysle vyhlášky č.43/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
 • vykonanie 1. atestácie alebo jej náhradnej formy
 • najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti
 • osobnostné a morálne predpoklady, občianska bezúhonnosť
 • zdravotná spôsobilosť
 • ovládanie štátneho jazyka

 

Zoznam požadovaných dokladov:

 • prihláška do výberového konania
 • overené kópie o vzdelaní a absolvovaní 1. atestácie alebo jej náhrady
 • štruktúrovaný profesijný životopis
 • potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti preukazujúce minimálne 5 rokov pedagogickej činnosti
 • doklad o bezúhonnosti – výpis z registra trestov ( nie starší ako 3 mesiace )
 • lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti
 • písomný návrh koncepcie rozvoja školy
 • písomný súhlas uchádzača so spracovaním jeho osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • čestné prehlásenie o neodvolaní z funkcie riaditeľa školy v zmysle § 3 ods. 7 písm.a) až c) a e) a ods. 8 písm. a) až c) zákona č. 596/2003 Z.z.

 

Prihlášku a požadované doklady do výberového konania je potrebné doručiť do 23.6.2017 na adresu: Súkromné gymnázium, Dneperská 1, 040 12 Košice v zalepenej obálke s uvedením adresy odosielateľa a s označením „Výberové konanie – NEOTVÁRAŤ“. Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Prihlášky zaslané po termíne sa do výberového konania nezaradia. Rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke.

 

Košice: 31.5.2017                                                                         RNDr.Dušan Bosák

zriaďovateľ

 

 

 

 


PARTNERI