OPV logo

Novovytvorené učebné a metodické materiály
(výstupy projektu)

ESF logo

„Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ“

Názov projektu: „Nie je múdry ten, kto veľa vie, ale ten, kto vie, čo mu treba.“

Kód ITMS: 26110130514

Operačný program: Vzdelávanie
Prioritná os: 1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy

Opatrenie: 1.1 Premena tradičnej školy na modernú

Prijímateľ: Súkromné gymnázium, Dneperská 1, Košice

 

Obsah

Materiály

Obsah

Materiály

Obsah

Materiály

 

Obsah

Materiály

Obsah

Materiály

Obsah

Materiály

 

Obsah

Materiály

Obsah

Materiály

Obsah

Materiály

 

Obsah

Materiály

Obsah

Materiály

Obsah

Materiály

 

Ďalšie doplňujúce materiály vytvorené v rámci projektu pre jednotlivé predmety (prezentácie, pracovné zošity, pomocné texty, testy, videá, animácie apod.)

Prihlasovacie meno: sgdneperskakosice

Heslo: SG_Dneperska_1_KE

Obsah

Materiály

VSTÚPTE