Nesnaž sa byť lepší, ako ostatní. Iba skús byť lepší, ako si. (Wiliam Faulkner)

Domov » Štúdium

Štúdium

Dôležitá vec je neprestať sa pýtať. [A. Einstein]

 

Zaradenie školy do siete škôl: 01.09.1995

Podmienky prijatia na štúdium:

úspešné ukončenie 5. ročníka základnej školy v príslušnom školskom roku a splnenie podmienok prijímacieho konania (bližšie pozri časť Kritéria)

Študijné odbory:

8-ročné štúdium zamerané na programovanie
8-ročné štúdium zamerané na šport

Organizácia a zameranie štúdia:

  1. – 4. ročník osemročného štúdia na gymnáziu z hľadiska týždenného počtu vyučovacích hodín zodpovedá, v súlade s nariadením štátu, 6. – 9. ročníku štúdia na základnej škole
Učebný plán pre 1. – 4. ročník osemročného štúdia

zameraného na programovanie

Vzdelávacia

oblasť

Ročník  (hod/týždeň) 1. 2. 3. 4. Spolu
Predmet
Jazyk a komunikácia Slovenský jazyk a literatúra 4 4 5 5 18+0=18
1. Anglický jazyk 4 4 3 3 12+2=14
2. Nemecký/Ruský jazyk 2 2 2 2 4+4=8
Človek a príroda Fyzika 0 2 2 2 5+1=6
Chémia 0 2 2 2 4+2=6
Biológia 1 2 2 2 4+3=7
Človek a spoločnosť Dejepis 1 2 2 2 5+2=7
Geografia 2 1 1 2 4+2=6
Občianska náuka 1 1 1 1 3+1=4
Človek a hodnoty Etická výchova/Náboženstvo 1 1 1 0 3+0=3
Matematika a práca s informáciami Matematika 5 4 4 4 15+2=17
Informatika 2 2 2 2 2+6=8
Človek a svet práce Technika 0 0 1 1 2+0=2
Umenie a kultúra Výtvarná výchova 1 1 0 0 2+0=2
Hudobná výchova 1 1 0 0 2+0=2
Výchova umením 0 0 1 0 1+0=1
Zdravie a pohyb Telesná a športová výchova 2 2 2 2 8+0=8
Spolu 27 31 31 30 119
  1. Vyučovacia hodina trvá 45 minút.
  2. Trieda sa môže deliť na skupiny v každom predmete v závislosti od počtu žiakov v triede.
  3. Predmet etická výchova a náboženská výchova sa vyučujú v skupinách.
  4. Predmet informatika sa učí v odbornej učebni, jeden žiak sedí pri jednom PC.

 

 

  1. – 8. ročník osemročného štúdia na gymnáziu z hľadiska týždenného počtu vyučovacích hodín zodpovedá, v súlade s nariadením štátu, 1. – 4. ročníku štvorročného štúdia na gymnáziu
Učebný plán pre 5. – 8. ročník osemročného štúdia

zameraného na programovanie

Vzdelávacia

oblasť

Ročník  (hod/týždeň) 5. 6. 7. 8. Spolu
Predmet
Jazyk a komunikácia Slovenský jazyk a literatúra 3 3 3 4 12+1=13
1. Anglický jazyk 4 4 4 4 16+0=16
2. Nemecký/Ruský jazyk 2 2 2 2 8+0=8
Človek a príroda Fyzika 2 2 2 0 5+1=6
Chémia 2 2 2 0 5+1=6
Biológia 2 2 2 0 6+0=6
Človek a spoločnosť Dejepis 2 2 2 0 6+0=6
Geografia 2 2 0 0 4+0=4
Občianska náuka 0 0 2 2 3+1=4
Človek a hodnoty Etická výchova/Náboženstvo 1 1 0 0 2+0=2
Matematika a práca s informáciami Matematika 4 5 3 3 11+4=15
Informatika 0 0 2 2 3+1=4
Programovanie 4 4 0 0 0+8=8
Umenie a kultúra Umenie a kultúra 1 1 1 1 4+0=4
Zdravie a pohyb Telesná a športová výchova 2 2 2 2 8+0=8
Povinná časť spolu 31 32 27 20 110
Jazyk a komunikácia Konverzácia z ANJ 0 0 0 4
Konverzácia z NEJ 0 0 2 4
Konverzácia z RUJ 0 0 2 4
Človek a príroda Cvičenia z fyziky 0 0 2 4
Cvičenia z chémie 0 0 2 4
Seminár z biológie 0 0 2 4
Matematika a práca s informáciami Cvičenia z matematiky 0 0 2 4
Seminár z informatiky 0 0 2 4
Človek a spoločnosť Seminár z dejepisu 0 0 2 4
Seminár z geografie 0 0 2 4
Spoločenskovedný seminár 0 0 2 4
Povinne voliteľná časť spolu 0 0 4 12 16
Spolu 31 32 31 32 126

 

  1. V siedmom ročníku si žiak volí dva a v ôsmom ročníku tri voliteľné predmety.

 

Pre I. stupeň štúdia (t.j. 1. – 4. ročník osemročného štúdia na gymnáziu a
5. – 9. ročník štúdia na základnej škole) rovnako pre II. stupeň štúdia
(t.j. 5. – 8. ročník osemročného štúdia na gymnáziu a 1. – 4. ročník štvorročného štúdia na gymnáziu) štát stanovil celkový minimálny týždenný počet vyučovacích hodín, ktoré musí žiak za každý predmet absolvovať. Podľa zamerania škôl, potrieb trhu práce či špecifík regiónu ponechal štát školám možnosť voľby navýšiť tieto minimálne počty pre existujúce predmety alebo novovytvorené predmety tak, aby celkový týždenný počet hodín pre príslušný ročník neprekročil štátom stanovenú hranicu.

S prihliadnutím na zameranie našej školy sme sa rozhodli tieto disponibilné hodiny využiť predovšetkým na posilnenie výučby cudzích jazykov, matematiky, informatiky a programovania. Zároveň sme žiakom v siedmom a ôsmom ročníku umožnili prostredníctvom povinne voliteľných hodín (4 + 12) posilniť štúdium vo zvolenom predmete.

Preradenie žiaka z osemročného gymnázia na základnú školu:

Na žiadosť zákonného zástupcu môže byť žiak, ktorý navštevuje 1. – 4. ročník osemročného štúdia na gymnáziu preradený späť do základnej školy.

Zmena študijného zamerania (napr. umelecká škola, odborná škola):

Po úspešnom ukončení 4. ročníka osemročného štúdia na gymnáziu zodpovedajúceho 9. ročníku štúdia na základnej škole sa žiak môže rozhodnúť pre štúdium na strednej škole iného zamerania.

 

 


PARTNERI