Vaša priorita musí byť stanoviť si priority. (Richie Norton)

Domov » Nezaradené » Ponuka krúžkovej činnosti na šk.rok 2017/18

Ponuka krúžkovej činnosti na šk.rok 2017/18

 

Prírodovedný krúžok -Mgr. Jana Kozáková        

Cieľom krúžku je príprava študentov na prírodovedné súťaže z biológie a geografie, stredoškolskú odbornú činnosť. Budeme rozvíjať teoretické i praktické zručnosti, robiť testovačky, tvoriť prezentácie a cvičiť obhajoby projektov.

Slovenský jazyk zvládneme  hravo 1 - Mgr. Katarína Olejárová               

Krúžok je určený pre žiakov  Kvarty,  Kvinty a Sexty, ktorí sa chcú zlepšiť v slovenskom jazyku. Budeme sa zameriavať na rozvoj čitateľskej gramotnosti a precvičovanie rôznych problémových úloh. V rámci stretnutí sa bude realizovať i príprava riešiteľov olympiády zo slovenského jazyka a literatúry.

Krížom krážom storočiami aj Košicami …Mgr. Ivana Pliešovská

Krúžok je určený pre žiakov, ktorí sa zaujímajú o históriu, radi spoznávajú  historické pamiatky, majú radi historické filmy a zaujímavosti z oblasti histórie. V rámci stretnutí sa bude realizovať i príprava riešiteľov dejepisnej olympiády, SOČ a dejepisných súťaží podľa ponuky.

IT English konverzáciaPaedDr. Andrea Kováčová- Kolesárová

Krúžok je určený pre žiakov, ktorí si chcú osvojiť odbornú IT terminológiu v anglickom jazyku. Krúžok bude zameraný na osvojenie lexiky, rozvoj komunikačných schopností, schopnosti vedieť realizovať formálnu a neformálnu písomnú komunikáciu. Hodiny sú určené pre žiakov gymnázia a odbornej školy.

Literárna klasika vo filme – Mgr. Hana Laktičová

Krúžok je určený žiakom maturitného ročníka a je zameraný na spoznávanie literárnych diel slovenskej a svetovej klasiky, na rozvoj čitateľskej gramotnosti, tvorivosti a aktívneho vzťahu ku rodnému jazyku. Prostredníctvom filmových adaptácií konkrétnych diel a ich analýzy získajú žiaci prehľad o problematike a nadobudnú zručnosti v štylizácii  a prezentácii vlastného názoru na umelecké dielo.

Slovenský jazyk zvládneme  hravo 2 – Mgr. Hana Laktičová

Krúžok je určený pre žiakov Prímy, Sekundy, Tercie, ktorí sa chcú zlepšiť v slovenskom jazyku, majú záujem o precvičovanie štylistických a komunikačných zručností.  Budeme sa orientovať na tvorbu príspevkov na webovú stránku školy, na rozvoj čitateľskej gramotnosti a precvičovanie rôznych problémových úloh. V rámci stretnutí sa bude realizovať aj príprava riešiteľov olympiády zo slovenského jazyka a literatúry, ako i príprava na vytvorenie školského časopisu.

Športové hry – Mgr. Peter Svičin            

Krúžok pre chlapcov a dievčatá, kde sa budeme venovať športovým hrám (futbal, vybíjaná, volejbal),ale aj cvičeniu v posilňovni.

 

Matematický krúžok – Mgr. Júlia Čierna             

Krúžok pre malých, stredných aj veľkých pre doplnenie, upevnenie aj rozšírenie matematických vedomostí, pretože – ak matike rozumiete, vôbec nie je ťažká.

Krúžok programovania- Ing. Jaroslav Petrovský

Krúžok sa venuje výuke programovania a tvorbe programov v programovacom jazyku Java.


PARTNERI